Privacy beleid

 

PRIVACY

De Blije Bij thema kisten geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn website, van mijn diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de
Blije Bij thema kisten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06/08/2023, met het publiceren
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over jou door mij word verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze
wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met
betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking


Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar ik deze (laat) opslaan, welke
beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
JouwWeb


Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot jouw
gegevens om mijn (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.


Office365


Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer
vertrouwelijk.


Payment processors

 

ING


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van de Blije Bij thema kisten. De Blije Bij thema kisten verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De Blije Bij thema kisten heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De Blije Bij thema kisten behoudt zich het
recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. De Blije Bij thema kisten deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van De Blije Bij thema kisten' s dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. De Blije Bij thema kisten bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.


Beoordelingen


Verzenden en logistiek


PostNL


Als je een bestelling bij mij plaatst is het mij taak om jouw pakket (in mijn geval de uitnodigingen) bij jou te laten bezorgen. Ik maak gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden


Excel

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
de Blije Bij thema kisten. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. de Blije Bij thema kisten is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens
vertrouwelijk behandelen. De Blije Bij thema kisten gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw
verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jouw hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens


Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel mijn
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek


In voorkomende gevallen kan de Blije Bij thema kisten op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden
tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij  binnen de mogelijkheden die de wet
mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen


Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je
aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we jouw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten
grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van
jouw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik jou vragen je te
legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de
machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systeem hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruik.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van de Blije Bij thema kisten. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: de Blije Bij thema kisten
Adres: Bredasingel 262 6844 AW Arnhem                                                                                                                                                                                                                        KvK: 90087445